Schoolinformatie 3

Ouderbetrokkenheid

Op onze school participeren er ouders in de Medezeggenschapsraad (MR) (van beide locaties gezamenlijk), en in het Ouderteam (apart per locatie).
Daarnaast maken we natuurlijk dankbaar gebruik van vele hulpouders op allerlei gebieden.

De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeel van school, een gelijk aantal van beide geledingen.
De zittingsduur is 2 jaar en leden kunnen herkozen worden. De MR komt zo’n 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen die in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden besproken.
Vanuit de MR informeren we en adviseren we onze afvaardiging van de GMR.

De MR werkt op verschillende wijzen:

  1. Vanuit het adviesrecht, artikel 11; over onderwerpen die in het reglement vastleggen. De directeur kan het advies alleen met een omklede reden naast zich neer leggen.(grondslag van de school, vaststellen/wijzigen van lesmateriaal, beleid t.o.v. werkzaamheden van school, fusie, organisatie van de school, deelname aan projecten/experimenten, vaststellen dan wel wijzigen van een bestuursreglement, aanstellen/ontslaan van schoolleiding en personeel, vaststellen/wijzigen van taakverdeling van schoolleiding, beleid van toelating/verwijderen van leerlingen, nieuwbouwplannen, onderhoud van de school, huisvesting)
  2. Initiatiefrecht, artikel 8; vanuit de MR voorstellen maken of standpunt kenbaar maken omtrent zaken die de school aangaan aan de directeur
  3. Instemmingsbevoegdheid, artikel 10; bevoegdheid over onderwerpen die in het reglement vastleggen aan voorstellen door de directie. (vaststellen/wijzigen schoolplan, schoolreglement, activiteitenplan, schooltijden, ondersteunende werkzaamheden door ouders, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid)

Soms geldt de bevoegdheid alleen van de personeelsgeleding of oudergeleding.
Bij de personeelsgeleding zijn dat onderwerpen als vaststellen/wijzigen formatieplan, nascholing personeel, toekennen salarissen, toelagen ed, verlofregeling, taakbelasting, personeelsbeoordeling, formatiezaken.
Voor de oudergeleding geldt vaststellen/wijzigen van middelen en een mogelijk statuut voor de oudergeleding en zaken die eerder benoemd zijn in artikel 11.

Het Ouderteam
Het Ouderteam ondersteunt en coördineert namens de ouders allerlei schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas en kerstfeest, afscheidsfeesten, zomerfeest, avondvierdaagse, schoolkrant enz.
In de praktijk vormen alle klassenouders het Ouderteam. Zij vergaderen ongeveer 5x per jaar, meestal onder schooltijd.
Het Ouderteam int ook de (vrijwillige) ouderbijdrage (het Ouderfonds) waar een deel van deze activiteiten, maar ook b.v. de collectieve leerlingenverzekering, van betaald worden. Deze bijdrage is € 40,-
Op de jaarlijkse Algemene Ouderavond doet het Ouderteam verslag van het afgelopen jaar en legt een financiële verantwoording af.

Ouders in de school
Hulp van ouders in de school is onontbeerlijk. Ieder jaar zoeken we ouders die regelmatig of incidenteel bij activiteiten willen helpen. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij de leerkracht, de I.B.er of de directie.

Wekelijkse hulp vragen we voor:

  • De bibliotheek en het documentatiecentrum. Ouders helpen kinderen bij het uitlenen en uitzoeken van boeken, het verzamelen van materiaal voor werkstukken enz.
  • Het lezen met kinderen. De intern begeleidster maakt samen met de leerkrachten kleine groepjes van kinderen die onder leiding van een ouder 1 of meer keren per week hardop lezen.
  • Begeleiding bij schoolzwemmen en schooltuinen.

Niet iedere week, maar wel regelmatig vragen we hulp bij:

  • Begeleiding bij uitstapjes
  • Creatieve activiteiten
  • Feesten en sportactiviteiten
  • “Schoonmaakavonden”/werkavonden in de klassen

De klassenouders (1 of 2 per klas) coördineren en regelen zaken voor de klas, zoals ouderhulp, inkoop voor feestactiviteiten enz.